Capcamarat 5.5 BR

شناور cap camarat 5.5 BR بعلت داشتن بدنه بسیار خوش ساخت 5.5 متری اش از قدرت مانور مثال زدنی و کارایی بالایی برخوردار است و این درحالیست که مصرف سوخت این شناور نیز بسیار بهینه می باشد.