باله ها

 

ردپدل تمام سیستم ها و نو آوری های موجود در بازار برای باله ها را آزمود  تا بهترین راه حل را برای کارایی بیشتر باله ها پیدا کند.در نهایت ردپدل  دو روش مختلف را با توجه به نوع استفاده از بوردها بکار بست  تا در نهایت یک تجربه اصیل پدل بوردینگ را برایتان به ارمغان بیاورد.