طناب های دریایی

طناب دریایی

طنابها براساس موارد استفاده ازآنها،از نظرساختمان،جنس الياف،استحکام وسايرفاکتورهای ديگرمتفاوتند.

طناب دریایی از نظر نام:

طناب ROPE:  طنابهای موجود در روی کشتی که دارای محيطی بيشتر ازيک اينچ  باشند.

اگر قطر طنابی کمتر ازاندازه فوق الذکر باشد به آن ريسمان  CORD، بند  LINE، نخ  STRING يا ريسمان چندلایه TWIN گفته میشود و معمولا دارای قطری حدود ١٢ميلیمتراست.

نخ  THREAD: به طنابهای نازکترازريسمان که عمدتاً خيلی نرم وقابل انعطاف هستند .

 طناب دریایی از نظر جنس:

 طنابهای ساخته شده ازالياف طبيعی NATURAL FIBER ROPES:

از  جمله اين طنابها میتوان ازطناب های پنبه ای، کنفی، مانيلا وغيره نام برد.

طنابهای الياف مصنوعی SYNTHETIC FIBER ROPES:

 اين نوع طنابها از نظر خصوصيات نسبت به طناب های علفی دارای برتری هايی از نظر استحکام، انعطاف پذيری و سبکی میباشند.

طنابهای سيمی گالوانيزه GALVANISED WIRE ROPES:

اين نوع طناب دریایی که از به هم بافته شدن تارهای سيمی نرم و محکم ساخته شده اند با توجه به استحکام و ايمنی و قابليت انعطاف منحصر به خود امروزه در کارهای مختلف موجود در کشتی نظير جرثقيل ها استفاده میشود.

طنابهای مختلط سيمی و اليافی MIXED WIRE AND FIBER ROPES: 

در اين نوع طنابها هر رشته سيمی به وسيله الياف گياهی و يا مصنوعی پوشانيده و بافته شده است.

اين نوع طنابها بيشتر در کشتیهای ماهيگيری و کشتیهای کابلکش ديده میشوند.

طنابهاي الياف طبيعي

۱-طناب مانيل؛ طنابي تهيه شده از الياف برگ گياه موز ليفي كه شباهت زيادي به درخت موز دارد.

اين گياه، در فيليپين كشت و از بندر مانيل به ساير نقاط دنيا صادر ميشود.

كيفيت طناب ساخته شده از آن، به تميزي الياف پس از فرايند استخراج بستگي دارد. اين الياف، در ابتدا و قبل از عمل آوري رنگ طاليي متمايل به قهوه اي دارند. طناب مانيل، انعطافپذير، مقاوم و پرقدرت است و در مقابل فرسايش ناشي از هوا و آب شور مقاوم است.

از اين طناب، براي نقل و انتقال سبك در دريا، كار در قايق و جابه جايي وسايل سنگين استفاده ميشود.

 

۲- طناب سيسال؛ طنابي كه از برگ گياه گل خنجري بيخار، از تيره كاكتوس ها ساخته ميشود.

گياه مذكور، در برزيل، تانزانيا، جاوه، كنيا، ماداگاسكار وهائيتي رشد مي كند و قبل از عم لآوري و زماني كه جوان است، مويي شكل و كهربايي رنگ است. طناب نوي سيسال، مانند مانيل، پرقدرت است؛ اما از نظر انعطافپذيري، دوام و مقاومت در مقابل فساد و هوا قابل قياس با آن نيست؛

از اين رو، الزم است به طور منظم از نظر عالئم فساد و زوال بازديد شود.

 

۳-طناب نارگيل؛ طنابي كه از الياف پوست درخت نارگيل در سريالنكا ساخته ميشود.

الياف آن، بسيار نازك، مويي و قهوه اي رنگ است. طناب نارگيل، ضعيف ترين طنابهاست؛ اما به علت قدرت طناب نارگيل، در مقايسه با طنابهاي مانيل و سيسال، با اندازه  يكسان، نصف طنابهاي مذكور است.

 

۴-طناب كنفي؛ طنابي كه از الياف ساقه گياه كنف يا شاه دانه ساخته ميشود.

اين گياه، در بسياري از نقاط جهان، مانند امريكا، ايتاليا، چين، روسيه، زالندنو، سنتهلن و هند به عمل مي آيد.  

الياف كنف، بسيار نرمتر از الياف مانيل يا سيسال است و كيفيت آن به مقدار زيادي به نوع خاكي بستگي دارد كه اين گياه در آن ميرويد. طناب كنفي، سنگينتر از طناب مانيل است و از نظر كيفيت، انعطاف پذيري و مقاومت به مراتب بهتر است؛

ولي به لحاظ آنكه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست؛ كاربرد كمتري دارد.

طنابهاي مصنوعي

نام فني نايلون،(پلي آميد) است. گرچه استفاده از هر ۲ نام صحيح است؛ اغلب ذكر نام نايلون ترجيح داده ميشود.

ساير مواد مصنوعي مورد استفاده در طنابسازي، شامل پلياستر (در نامهاي تجاري مختلفي مثل تريلين، داكرون، ترويرا، ترلنكا و ديگر نامهاي اختصاصي كارخانه سازنده)، پلي اتيلن و پلي پروپيلن هستند.

امروزه، كاربران طنابهاي مصنوعي از تمامي آنها با عنوان (نايلون) ياد مي كنند و آنها را در رده نايلون، طبقه بندي مي كنند؛ در حالي كه اين اشتباهي بديهي است؛ زيرا طنابهاي مصنوعي از خصوصيات مختلفي برخوردارند و همين خصوصيات هستند كه كاربرد ويژة هر يك از آنها را براي مقاصد مشخص تعيين مي كنند؛ 

 

ويژگيهاي عمومي طنابهاي مصنوعي

طنابهاي مصنوعي، در مقايسه با طنابهاي طبيعي از قدرت بيشتري برخوردارند؛ اما مواد مصنوعي به كار رفته در اين طنابها، داراي نقطه ذوب پايين هستند؛ به طوري كه پلياتيلن در ۱۳۵ سانتيگراد و پلي آميد و پلياستر در ۲۶۰ سانتيگراد ذوب ميشوند.

روش شناسايي طنابهاي مصنوعي

براي شناسايي طنابهاي مصنوعي، به ويژه تشخيص طناب پلي استر و پلي آميد، كه داراي سطح ظاهري مشابه ي هستند، الياف مشخصي كه در ساختشان به كار رفته است، به صورت علامت شناسايي مد نظر قرار ميگيرند؛ براي مثال، طناب پلي آميد با قطر بيش از ۱۰ ميليمتر، داراي اليافي قرمز در يكي از رشته هاست كه در سطح طناب قابل رؤيت است. طناب پلي استر، با قطر بيش از ۱۰ ميليمتر نيز داراي الياف سبز رنگي در يكي از رشته هاست كه آن هم در سطح طناب مشاهده ميشود. طنابهاي پلي اتيلن، به طور كامل به رنگ قرمز روشن هستند.

پلي پروپيلن را، ميتوان عالوه بر رنگ از سطح ظاهري آن، كه همانند طناب سيسال مويي شكل است، تشخيص داد. تمامي طنابهاي مصنوعي، در حلقه هاي ۲۲۰ متري توليد ميشوند؛ مگر طناب پارافيل كه هر حلقة آن ۳۰۰ متر است.

طنابهای سيمی ( ROPES WIRE)

اين نوع طناب مثل طنابهای طبيعی و مصنوعی از تار، نخ و رشته تشکيل شده که در نهايت به تعداد مورد نياز رشته به دور يک مغزی که از جنس کنف يا فلزی، طناب سيمی را تشکيل می دهد. هر قدر طول تارها بيشتر باشد انعطاف پذيری طناب سيمی بيشتر است. علت وجودمغزی در طنابهای سيمی ايجاد انعطاف پذيری بيشتر نگهداری يک عامل چرب کننده دردرون طناب و به حداقل رسانيدن اصطکاک ناشی ازتماس تار، نخ و رشته های طناب سيمی با يکديگراست.

تارهایی که در ساخت طنابهای سيمی به کار میروندعبارتند از:

١ــ تار فلزی با کربن زياد (STEEL PLOW)

٢ــ تارهای فلزی سخت ((STEEL CAST

٣ــ تارهای ضدزنگ (STEEL STAINLESS)

٤ــ تارهای برنزی (BRONZE)

عموما هر رشته طناب سيمی متشکل از تعدادی تارهای سيمی نرم است که به صورت چپ گرد به دور مغزی کنفی يا فلزی بافته شده و سپس رشته ها به تعداد مورد نياز به صورت راستگرد به دورمغزی کنفی اصلی بافته شده و تشکيل يک طناب سيمی را می دهند.

حد کار ایمن برای کشیدن بار به کمک طناب های سیمی از فرمول زیر تبعیت می کند:

 d*d/102= وزن بار (تن)

d= قطر طناب به میلیمتر    

طناب های دریایی ، مارینا کاسپین خرید ، فروش قایق تفریحی و تفریحات دریایی در ایران ، تفریح دریایی در تهران انزلی و کیش ماریناکیش و ماریناکاسپین مکین دریا

حلقه و باز کردن طناب دریایی (UNCOILING AND COILING)

با توجه به ماهيت کار کشتی، و امور ملوانی و کاربرد انواع مختلف طناب دریایی در روی عرشه کشتی، و اينکه استفاده از هر طنابی دارای يک مدت زمان چندين ساعته است به کارگيری طناب، مراقبت و نگهداری ازآن در طول زمان استفاده و سپس نگهداری آن درمواقع و شرايط مختلف ضروری است،
بايد اصول صحيح و عملی حلقه کردن انواع طناب دریایی، آماده به کار نگهداشتن و بستن موقتی آن وبازکردن آن را به موقع رعايت نمود.

انواع حلقه زدن های طناب را در بعدا توضیح خواهیم داد.

4 دیدگاه برای “طناب های دریایی

    • مدیر سایت گفته:

      سلام، باعث افتخار ماست که بتوانیم در آشنایی و یادگیری مباحث دریایی برای شما نقشی داشته باشیم.

  1. مدیر سایت گفته:

    سلام، باعث افتخار ماست که بتوانیم در آشنایی و یادگیری مباحث دریایی برای شما نقشی داشته باشیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.