یات کلاب مارینا کاسپین

یکی از دلایل عمده نبود رغبت سرمایه گذاران و گردشگران جهت استفاده و خرید شناور های تفریحی، نبود مکانی مناسب و ایمن جهت پهلوگیری و ارائه خدمات به این شناورها می باشد، لذا با احداث اسکله شناور جهت پهلوگیری و ارائه خدمات به شناورها در مارینا کاسپین ، این مشکل برای علاقه مندان در شمال کشور مرتفع گردیده است.

هدف از احداث مارینا کاسپین،  از یک سو فراهم آوردن مکانی جهت نگهداری و سرویس دهی به شناورهای تفریحی و مالکان آنها در محیطی لوکس و مدرن می باشد و از سوی دیگر سبب میشود تا سرمایه گذاران و علاقه مندان دیگر بدون نگرانی از محل پارک شناور، اقدام به خرید شناور های لوکس تفریحی نمایند.

 

مارینا کاسپین در یات کلاب یک حوضچه بزرگ اختصاصی داشته که  ۱۵۰  محل پارک براي انواع شــناورهاي تفریحي و لوکس در اندازه هاي مختلف دارا مي باشد.این مجموعه که در فاز آبی شامل ۴پانتون است.  بر روي تمامي اسکله ها و براي هر محل پهلوگیري پداستالهاي  آب شیرین و برق و هچنین SOSجهت ســرویس دهي به شــناورها وجود دارد. رسالت اصلي این مجموعه که لوکس تریـــن مجموعه دریایي در شمال ایران است، ایجاد بستـــري امن جهت نگهداري وسرویس دهي به شناور هاي موجود بوده تا دیگر مالکیـــن شنـــاورها دغدغه هاي به آب اندازي و از آب گیري شناور را نداشـــته باشند و بـــا انبساط خاطر از دریا نوردي خود لذت ببرند. مالک شناور مي تواند بعد از عقد قرارداد اجاره در محل مشخص شده توسط مارینا پهلوگیري نموده و مجموعه مارینا موظف به رســیدگي و محافظت از شــناور بوده تا همواره در وضعیت مطلوب جهت دریا نوردي باشــد.

 

خدمات نگهداری شناورها در مارینا کاسپین:

  • اسکله اختصاصي جهت پهلوگیري شناورهاي تفریحي (برای اطلاع از تعرفه ها کلیک کنید.)

  • حفاظت و حراست از شناور‌های پارک شده

  • شستشو و نگهداری از شناورها

  • رسیدگی‌های نوبه‌ای به شناور در صورت مراجعه دیر به دیر مالک شناور

  • شستشو‌های خاص و ویژه با بهترین برند مواد شوینده شناور‌های در صورت درخواست مالک

  • پر کردن مخزن آب شیرین

  • پر کردن مخزن سوخت در صورت درخواست مالک

  • خدمات کاپیتانی