پاراسل

هر نفر 230 هزار تومان

پدل بورد

هر نفر 100 هزار تومان | یک ساعت

پدال بورد

هر نفر 180 هزار تومان | یک ساعت

کاتاماران

هر نفر 250 هزار تومان | 30 دقیقه

گشت دریایی

هر نفر 100 هزار تومان | 20 دقیقه

تیوب سواری

هر نفر 110 هزار تومان | 12 دقیقه

کایاک تک نفره

210 هزار تومان | یک ساعت

کایاک دو نفره

300 هزار تومان | یک ساعت

ویندسرف

هر نفر 320 هزار تومان | 30 دقیقه

تعرفه کلاس آموزشی مارینا کاسپین:

پدل بورد 8 جلسه یک ساعت در ماه 750 هزار تومان

پدل بورد 12 جلسه یک ساعت در ماه 1 میلیون تومان

اسکی روی آب 1 ساعته در ماه 750 هزار تومان

ویندسرف 1 ساعته در ماه 750 هزار تومان

تعرفه عکاسی:

عکاسی پدل بورد 50 هزار تومان

عکاسی پاراسل 75 هزار تومان

عکاسی شاتل 75 هزار تومان

عکس + فیلم 150 هزار تومان

 

اسکی روی آب

هر نفر 320 هزار تومان | 20 دقیقه

مارینا کاسپین

منطقه آزاد انزلی، فاز گردشگری

09059811800

013-91034041