تعرفه اجاره پارکینگ

 قیمت ها به ریال گنجایش شناور نام اسکله
 روزانه  سه روزه  پنج روزه  ده روزه  قیمت ماهیانه  قیمت سالیانه
۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵ A
۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵ B
۳/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱۸/۵۵۰/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷

C

 در مبالغ فوق در صورت خرید شناور  ژانو ۲۰% تخفیف اعمال خواهد شد.
در مبالغ فوق در صورت خرید شناور ژانو showroom از ۳۰% تخفیف اعمال خواهد شد.
اگر شناوری در  T-head هر اسکله پارک نماید،مطابق طول شناور محاسبه می گردد به شرطی که سطح اشغال آن مطابغ استاندارد باشد.
در صورتیکه تعداد شناور هابه صورت متمرکز از چهار فروند بیشتر و برای استفاده تجاری ۱۲% تخفیف دارد.

کلوپ پدل بورد مارینا کاسپین

مبلغ (تومان)
نیم ساعت ۳۰ هزار
یک ساعت ۵۰ هزار

«۲۰‎٪ تخفیف برای گروهای ۵ نفره و بیشتر »

کلوپ پاراسیل مارینا کاسپین

مبلغ (تومان)

تک نفره ۱۵۰ هزار
دو نفر و بیشتر ۱۲۰ هزار

تعرفه خزه زدایی از قایق

تعرفه خزه زدایی(قیمت ها به ریال)

داخل آب

بیرون آب بر روی تریلر بدون هزینه مواد

اندازه شناور ردیف
با ابزار دستی و بدون ابزار
IN BOARD OUT BOARD IN BOARD OUT BOARD IN BOARD OUT BOARD
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ شناور تا طول ۶ متر ۱
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ شناور با طول ۶ تا ۸ متر ۲
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ شناور با طول ۸ تا ۱۰ متر ۳
۳,۲۰۰,۰۰۰ _ ۲,۸۰۰,۰۰۰ _ _ شناور با طول ۱۰ تا۱۲ متر ۴
۴,۰۰۰,۰۰۰ _ ۳,۵۰۰,۰۰۰ _ _ شناور با طول ۱۲ تا ۱۵ متر ۵
توافقی توافقی _ _ شناور با طول ۱۵ تا ۱۸ متر ۶
توافقی توافقی توافقی توافقی توافقی توافقی شناور با طول بالاتر از ۱۸ متر ۷

تعرفه از آب گیری و به آب اندازی

تعرفه از آب گیری و به آب اندازی(قیمت ها به ریال) ردیف
۳,۰۰۰,۰۰۰ شناور تا طول ۸ متر ۱
هزینه جرثقیل+ ۲۰%  بالا سری شناور با طول بالاتر از ۸ متر ۲

تعرفه ناخدایی

دستمزد ناخدایی(قیمت ها به ریال) ردیف
۵۰۰,۰۰۰ ناخدایی جهت سوخت گیری ۱
۱,۰۰۰,۰۰۰ ناخدایی(برای همه ساعت) ۲

تعرفه شستشوی قایق

تعرفه تعرفه شستشوی شناور(با رنگ سفید)صرفا با آب (قیمت ها به ریال) ردیف
                            ۶۰۰,۰۰۰ شناور تا طول ۶ متر ۱
                            ۹۰۰,۰۰۰ شناور با طول ۶ تا ۸ متر ۲
                        ۱,۲۰۰,۰۰۰ شناور با طول ۸ تا ۱۰ متر ۳
                        ۱,۸۰۰,۰۰۰ شناور با طول ۱۰ تا۱۲ متر ۴
                        ۲,۰۰۰,۰۰۰ شناور با طول ۱۲ تا ۱۵ متر ۵
                        ۲,۵۰۰,۰۰۰ شناور با طول ۱۵ تا ۱۸ متر ۶
 توافقی شناور با طول بالاتر از ۱۸ متر ۷

۱- تعرفه خزه زدایی از قایق

تعرفه خزه زدایی(قیمت ها به ریال)
داخل آب بیرون آب بر روی تریلر بدون هزینه مواد اندازه شناور ردیف
با ابزار دستی و بدون ابزار
IN BOARD OUT BOARD IN BOARD OUT BOARD IN BOARD OUT BOARD
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ شناور تا طول ۶ متر ۱
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ شناور با طول ۶ تا ۸ متر ۲
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ شناور با طول ۸ تا ۱۰ متر ۳
۳,۲۰۰,۰۰۰ _ ۲,۸۰۰,۰۰۰ _ _ شناور با طول ۱۰ تا۱۲ متر ۴
۴,۰۰۰,۰۰۰ _ ۳,۵۰۰,۰۰۰ _ _ شناور با طول ۱۲ تا ۱۵ متر ۵
توافقی توافقی _ _ شناور با طول ۱۵ تا ۱۸ متر ۶
توافقی توافقی توافقی توافقی توافقی توافقی شناور با طول بالاتر از ۱۸ متر ۷

خانه