مارینا کاسپین

منطقه آزاد انزلی ، نوار ساحلی شرقی، روبروی درب خروجی،

کد پستی: 4313147540

09059811800

013-91034041

مارینا کاسپین

منطقه آزاد انزلی، فاز گردشگری

09059811800

013-91034041